ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT

KHU DÂN CƯ PHÙNG HƯNG LONG THÀNH

https://goo.gl/maps/nNCwsdmqF8ptHFE16