ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT

KHU DÂN CƯ SONG PHƯƠNG

https://goo.gl/maps/nNCwsdmqF8ptHFE16