Tin tức

3 điểm mới của Nghị định 148 về cấp giấy chứng nhận nhà đất năm 2021

Nghị định 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có 3 điểm mới về cấp Giấy chứng nhận nhà đất năm 2021 dưới đây.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có quy định:

Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ gồm giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/214:

Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau: giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Như vậy, ở Nghị định 148/2020 đã bổ sung thêm trường hợp giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn.

Các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định 43/2014 quy định về tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 35 Nghị định 43/2014:

Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 31 của Nghị định này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

So với Nghị định trước, Nghị định 148 đã bổ sung: Tài sản gắn liền với đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà và tài sản với đất trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 31 của Nghị định này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

Tại Điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014 có quy định về Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong trường hợp: Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.

Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung:

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau: Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.

Theo Nghị định mới, việc cấp đổi Giấy chứng nhận sẽ không được thực hiện cho trường hợp do thực hiện đồn điền, đổi thửa.

Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/2/2021.

Chat hỗ trợ
Chat ngay
038 7979 888